Planschade advies

Planschaderisicoanalyse

Bij het bepalen van (met name) de economische haalbaarheid van uw plannen is een planschaderisicoanalyse een onmisbaar gegeven. Sinds de invoering van de Wet ruimtelijke ordening kan de gemeente met een overeenkomst het verhaal van planschade op u als initiatiefnemer verhalen. Eventuele planschade kan een grote impact hebben op de financiële haalbaarheid van uw plan.

Een risicoanalyse is een haalbaarheidsstudie waarin een planologisch juridische inventarisatie wordt opgesteld van de mogelijke risico's van uw voornemen. Op grond van de door opgestelde advies wordt inzichtelijk welk planschaderisico mogelijkerwijs gepaard gaat met een planologische wijziging. Op deze manier wordt het mogelijk om eventuele planschade zo veel als mogelijk te beperken.

Rura Ruimtelijk Advies stelt voor u een rapport op waarin de huidige planologische situatie vergeleken wordt met de toekomstige planologische situatie. Er wordt tevens aangegeven op welke manier eventuele planschade beperkt kan worden. Tevens kan optioneel een inschatting gegeven worden van de te verwachten planschadevergoeding.


Planschadeprocedure

Op basis van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening kunt u in aanmerking komen voor tegemoetkoming in schade indien de waarde van uw woning daalt als gevolg van een wijziging van het geldende bestemmingsplan of een ander planologisch besluit. U dient dan, binnen vijf jaar nadat het schadeveroorzakende plan of besluit onherroepelijk is geworden, een verzoek om planschadevergoeding in te dienen bij de gemeente.

In een planschadeprocedure wordt door of namens de gemeente onderzocht of u recht heeft op een planschadevergoeding. Bekeken wordt of er schade is ontstaan en of die aan u toegekend dient te worden. 

Rura Ruimtelijk Advies kan u bijstaan in deze procedure waarin zij onder andere voor u de namens de gemeente opgestelde deskundigen adviezen analyseert en u van de juiste adviezen voorziet in de communicatie richting de gemeente.


Heeft u interesse in de diensten van Rura Ruimtelijk Advies, neem dan vrijblijvend contact op.