Ruimtelijke onderbouwing

Indien u voor uw plan een uitgebreide afwijkingsprocedure moet volgen voor de verlening van een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan, dan dient deze omgevingsvergunning voorzien te zijn van een ruimtelijke onderbouwing.
Deze ruimtelijke onderbouwing dient samen met de aanvraag om omgevingsvergunning bij de gemeente te worden ingediend.

Uit de ruimtelijke onderbouwing moet blijken hoe het (bouw)plan voldoet aan een 'goede ruimtelijke ordening'. Behalve het ruimtelijk-planologische beleid en de stedenbouwkundige en/of landschappelijke toets dienen alle ruimtelijke en milieukundige aspecten nader te worden beschouwd, zoals: bodem, water, geluid, lucht, archeologie en cultuurhistorie, flora en fauna, parkeer en verkeer, externe veiligheid, hinderlijke bedrijvigheid, kabels en leidingen en economische uitvoerbaarheid/planologische haalbaarheid.

Een ruimtelijke onderbouwing verschilt dusdanig van een bestemmingsplan, omdat een ruimtelijke onderbouwing niet vergezelt gaat met een verbeelding en planregels.